Thanks

This event has been awarded as a First Place in Best Event by YOUR UNION

Organisations

China Scholarship Council (CSC)

Chinese Students and Scholars Association UK (CSSAUK)

CSC-St Andrew PhD Scheme

Chinese Embassy Staff

School of Chemistry, St Andrews University

Professor Derek Woollins for encouragement and financial support

St Andrews CSSA Committee

Cihang Yu,  Xinyi Shen,  Xiaoyan Wei, Jiufeng Wu

Ruoxi Wang,    Ziyue Zhang,  Haohuan Li

Zhipeng Ke,  Weiman Sun,  Zuying Dong

Xinyue Zhang,   Kaiyi Du,   Yanhua Xu

Shufan Zhang,   Jiayi Chen,   Yilun Xu

Leyi Yang,  Yu Sun,  Yiqing Wang,  Xuanmeng Huang,  Jiaming Fan

Jingyu Chen,  Xueqiao Wang,  Xueji Wang,  Jingxing Gao

Volunteers

Xu Zhu, Min Xu, Ganyuan Xiao, Weihao Sun, Suinan Zhang, Xiaofeng Zhao,Duoye Chen, Shitao Wu, Ruixue Wang and many others

Other people who have helped